V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zveřejňuji jméno a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude vykonávat tuto činnost pro Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. , IČO: 62029754.

Informační memorandum o zpracování osobních údajů – zde ke stažení

Pověřenec:

Kuba a partneři s.r.o.
Bc. Jaromír Kuba
Ve Stezkách 163   
530 03  Pardubice 
IČO: 25961519 

Tel.: 608 119 081
kuba@gdpr-pardubice.cz
datová schránka: kctq69k

Výchovná poradkyně školy

Mgr. Jana Svobodová

výchovná poradkyně školy
466 412 240 702 024 213


Na výchovnou poradkyni se můžete obrátit zejména:

 • pokud chcete poradit s volbou dalšího studia a s volbou povolání po absolvování školy
 • pokud máte problém se zvládáním učiva a neprospíváte
 • máte-li zdravotní omezení nebo znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (speciální vzdělávací potřeby)
 • pokud máte problém se vztahy ke spolužákům, v rodině, s partnerem
 • pokud máte problémy se sebou samým (deprese, strach, úzkost)
 • pokud potřebujete poradit s kontakty na odborníky, kteří mohou s určitým problémem pomoci

Naše heslo: „Člověk nemá zůstávat se svými problémy sám!“

Náš konzultant pro školu

PaedDr. Bc. Jiří Knoll (ředitel PPP Pardubice)

Konzultaci je třeba předem projednat s výchovnou poradkyní školy.

Poradenství na naší škole

Standardní činnosti poradenských pracovníků

Výchovný-kariérový poradce

Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, 
 2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 7. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 8. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 9. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.
 10. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 4. Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 10.  
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28)
 
Odkaz: 
 
 
 

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

 

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízením.

Jak se učit na SŠ

Pravidla si můžete přečíst v brožuře, kterou naleznete webových stránkách Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice (www.ppp-pardubice.cz).
V tomto studijním textu (Jak se učit na SŠ a Jak se učit na SŠ – 2. část) najdete i podrobné návody, cvičení, příklady, kvízy i zkušenosti vrstevníků.

Informace o studiu na VŠ a VOŠ

Informace o možnostech dalšího vzdělávání po absolvování školy poskytuje výchovná poradkyně školy.

Informace o studiu na VŠ a VOŠ budou zveřejněny v Učitelských novinách pravděpodobně v listopadu 2021 a o jejich vydání bude maturanty informovat výchovná poradkyně (k dispozici budou k zapůjčení 2 výtisky).

Při vyplňování přihlášek na VŠ sledujte:

 • studijní program, studijní obor, akreditaci oboru
 • typ studia: bakalářský (titul Bc.), magisterský (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr., MgA.)
 • formu studia: prezenční (denní), kombinované (dálkové)
 • informace o přijímacím řízení a náležitosti přihlášky

Informace též na:

www.vysokeskoly.cz

Důležité odkazy

Linka důvěry Pardubického kraje
Linka důvěry v Ústí nad Orlicí funguje v NONSTOP provozu na telefonním čísle: 465 52 42 52

Tuto službu je možné využít za cenu běžného telefonního tarifu.
Kontakt je anonymní a pracovníci plně zachovávají mlčenlivost!
Dále poskytuje internetové poradenství prostřednictvím e-mailu.

Více na www.linkaduveryuo.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260, 530 02  Pardubice
tel.: 466 410 327
e-mail: poradna@ppp-pardubice.czppp.pce@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ
e-mail: spc@svitani.cz

Linka bezpečí

tel. č. 116 111

anonymní poradenství zdarma

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

https://www.poradnapardubice.cz/

manželské a rodinné poradenství, první psychologická pomoc v krizových životních situacích