Výchovná poradkyně školy

Mgr. Jana Svobodová

Výchovná poradkyně školy
466 412 240
702 024 213

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Úterý15:00 h – 16:00 hpro rodiče
Úterý

7:30 h – 7:55 h

10:00 h – 10:30 h

pro žáky
Čtvrtek7:30 h – 8:00 hpro učitele

Místo konání: sborovna (2. patro)

Konzultace jsou poskytovány žákům školy, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům školy.
Jiný termín konzultace je možný na základě předchozí domluvy.

Schránka důvěry: 2. patro vedle učebny 327

Na výchovného poradce se můžete obrátit zejména:

 • pokud chcete poradit s volbou dalšího studia a s volbou povolání po absolvování školy
 • pokud máte problém se zvládáním učiva a neprospíváte
 • máte-li zdravotní omezení nebo znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (speciální vzdělávací potřeby)
 • pokud máte problém se vztahy ke spolužákům, v rodině, s partnerem
 • pokud máte problémy se sebou samým (deprese, strach, úzkost)
 • pokud potřebujete poradit s kontakty na odborníky, kteří mohou s určitým problémem pomoci

Člověk nemá zůstávat se svými problémy sám.

Náš konzultant pro školu

PaedDr. Bc. Jiří Knoll (ředitel PPP Pardubice)

Konzultaci je třeba předem projednat s výchovnou poradkyní školy.

Poradenství na naší škole
Standardní činnosti poradenských pracovníků
Výchovný-kariérový poradce

Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, 
 2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 2. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.
 4. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 3. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 4. Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízením.

Informace o studiu na VŠ a VOŠ

Informace o možnostech dalšího vzdělávání po absolvování školy poskytuje výchovná poradkyně školy.

Informace o studiu na VŠ a VOŠ budou zveřejněny v Učitelských novinách pravděpodobně v listopadu 2017 a o jejich vydání bude maturanty informovat výchovná poradkyně.

Při vyplňování přihlášek na VŠ sledujte:

 • studijní program, studijní obor, akreditaci oboru
 • typ studia: bakalářský (titul Bc.), magisterský (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr., MgA.)
 • formu studia: prezenční (denní), kombinované (dálkové)
 • informace o přijímacím řízení a náležitosti přihlášky

Další kontakty:

www.vysokeskoly.cz
www.scio.cz
Linka důvěry Pardubického kraje
Linka důvěry v Ústí nad Orlicí funguje v NONSTOP provozu na telefonním čísle: 465 52 42 52

Tuto službu je možné využít za cenu běžného telefonního tarifu.
Kontakt je anonymní a pracovníci plně zachovávají mlčenlivost!
Dále poskytuje internetové poradenství prostřednictvím e-mailu.

Více na www.linkaduveryuo.cz

Jak se učit na SŠ

Pravidla si můžete přečíst v brožuře, kterou naleznete webových stránkách Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice (www.ppp-pardubice.cz).
V tomto studijním textu (Jak se učit na SŠ a Jak se učit na SŠ – 2. část) najdete i podrobné návody, cvičení, příklady, kvízy i zkušenosti vrstevníků.

Důležité adresy

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260, 530 02  Pardubice
tel.: 466 410 327
e-mail: poradna@ppp-pardubice.czppp.pce@seznam.cz 

Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ
e-mail: spc@svitani.cz