Projekty EU

Naše škola se aktivně zapojila do několika projektů, více informací o jednotlivých projektech si můžete přečíst v záložce projektu.

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další

vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Mozartova 449, 530 02 Pardubice                  www.ccvpardubice.cz

Dne 1. Března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Hlavním realizátorem uvedeného projektu je Pardubický kraj a činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací – partnerů s finančním příspěvkem.

Realizací klíčové aktivity Kariérové poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Klíčová aktivita č. 4 Rozvoj kariérového poradenství

– Aktéři

Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol:

           Základní škola, Chrast, okres Chrudim

NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Proseč

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice,

Sportovní 322

           Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim                                                                      

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

– Vznik a činnost kariérového centra (KC)

V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.

Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů.

Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství.

Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora.

– Práce na pilotních školách

Kariéroví poradci na zapojených 17ti školách budou pracovat s žáky, studenty a jejich rodiči formou poskytování individuálního i skupinového poradenství. Pracovníci KC budou metodicky vést kariérové poradce škol. Současně bude kariérovým poradcům škol poskytnuta podpora formou průvodcovství ze strany poskytovatele vzdělávání v kurzu mapování kompetencí CH-Q.

Pro kariérové poradce škol současně připraví KC každoročně metodické setkání, jehož náplní bude diskuse s odborníkem a předávání příkladů dobré praxe. Tato setkání proběhnou celkem 3, každý rok jedno setkání, každé v rozsahu 4 hodiny.

Zároveň bude podpořeno 5 škol, na každé uskuteční lektor pro všechny zainteresované pracovníky školy dvoudenní kurz na téma Jak rozpoznat nadání u žáka a jak s ním pracovat, každý v rozsahu 16ti hodin. Současně bude realizován seminář (rozsah 8 hodin) na téma Moderní trendy mezi mladými, tento seminář proběhne dvakrát pro dvě skupiny účastníků po cca 10 – 15 účastnících.

– Informační podpora, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání

Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro CS pedagogů poskytujících kariérové poradenství, vedoucích pracovníků škol a pedagogické veřejnosti bude realizováno formou metodických setkání, která bude připravovat po odborné i organizační stránce vzniklé KC. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání.

V rámci podaktivity proběhnou současně dvě dvoudenní konference pro CS kariérových poradců a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC.

Pro povědomí o existenci kariérového centra bude důležité sdílet informace na webu. Budou aktualizovány a upraveny webové stránky s cílem zařazení informací o aktivitách a nabídce KC.

Další formou informační podpory bude realizace Educoffee pro rodiče – proběhne minimálně 10 x za dobu realizace projektu pro rodiče na aktuální témata z oblasti kariérového poradenství, každé v rozsahu 3 hodiny.

Harmonogram

Aktivita bude realizována od 1. března 2018 do 31. prosince 2020

Odborný tým projektu

Kariéroví poradci:                               Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

                                                           Bc. Petr Minář

                                                           PhDr. Roman Miletín

                                                           PhDr. Andrea Šmejdová

                                                           Mgr. Vlasta Tvrdíková

                                                           Mgr. Kateřina Kábelová

Koordinátor aktivity KC:                    Mgr. Jindřiška Kaplanová

Koordinátor zpětné vazby KC:          PaedDr. Jiří Knoll

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Název projektu:            Posloucháme, mluvíme, čteme, píšeme

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:                         CZ.1.07/1.1.00/57.0889

Doba realizace:                       1. 9. 2015 –  31. 12. 2015

Název klíčové aktivity:

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. (šablona č. 4 – 5 kusů)

Zakoupeny byly kombinované interaktivní výukové materiály pro 100 žáků na výuku anglického a německého jazyka.

Pro účely výuky cizích jazyků formou blended learningu bylo zakoupeno 35 sluchátek a 1 notebook.

      Název projektu:                            Profesní rozvoj pedagogů

     Název operačního programu:      Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

     Číslo projektu:                              CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005243

     Doba realizace:                             24 měsíců

     Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2017

     Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2019

     Výše finanční podpory (celkové způsobilé výdaje projektu): Kč 645 724,-
     Realizované klíčové aktivity:
     III/1.5   Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

     III/1.6   Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

     III/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

     III/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

     III/2.8   Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

     III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

     III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
     Projekt Profesní rozvoj pedagogů je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                                            Profesní rozvoj pedagogů II

Název operačního programu:                     Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Číslo projektu:                                             CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012313

Doba realizace:                                            24 měsíců

Datum zahájení fyzické realizace:             1. 3. 2019

Datum ukončení fyzické realizace:           28. 2. 2021

 

Výše finanční podpory (celkové způsobilé výdaje projektu): Kč 967.000,-

Realizované aktivity:

2.III/5               Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

2.III/6               Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7               Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

                                    c) cizí jazyky

                                    f)  výchova k podnikání

                                    i)  polytechnické vzdělávání

2.III/9               Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/12             CLIL ve výuce v SŠ

2.III/15             Zapojení odborníka z praxe

2.III/16             Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/18             Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

2.III/21             Projektový den ve škole

2.III/22             Projektový den mimo školu

2.III/23             Komunitně osvětová setkání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt

 

LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA – GASTRONOMICKÁ UČEBNA

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Žadatel

Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Pardubice s. r. o.

Číslo projektuCZ.1.13/4.2.00/21.01112

Celkové výdaje projektu:

Z toho způsobilé výdaje:

Dotace v procentním vyjádření:

5 100 310,40 Kč

 

4 785 904,40 Kč

 

z EU                                              76,50 %
z Pardubického kraje                     6,75 %
z Labské hotelové školy               16,75 %

O projektu

Projekt “LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA – GASTRONOMICKÁ UČEBNA” byl vybrán jako pilotní projekt, kterému byla bezplatně poskytnuta asistence při jeho realizaci a administraci v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Centrem evropského projektování a. s. Asistenci pilotnímu projektu zajišťuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 

Cílem projektu bylo vybudovat gastroučebnu pro praktickou výuku a s tím i sociální zázemí pro žáky školy. Nová gastronomická učebna je vybavena moderními technologiemi – konvektomatem, multifunkčním kuchyňským zařízením, jež má v paměti uloženo až 250 receptů z vlastních fotografií a dalších 100 přednastavených, zařízením na uchování teplých pokrmů, stolním indukčním přístrojem sloužícím jako smažící deska, indukčním sporákem na vaření, flambování či opékání, zařízením pro šokové chlazení, mražení a ručním strojkem na přípravu těstovin. V učebně je nainstalováno moderní audiovizuální zařízení, které umožňuje detailní prezentaci a vytváření záznamů pro další využití.

Praktická výuka v učebně  žákům slouží jako vstupenka do aktivního pracovního života a pomůže jim lépe se zařadit na trhu práce.

PartnerOREA HOTELS s. r. o.
DodavatelStavební firma Rudolf Kmoch s. r. o.
Web projektu

www.labskaskola.cz

 

Doba realizace projektu10/2010 – 12/2011

Zdroj

spolufinancování

 

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontakty

Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Pardubice s. r. o.

U Josefa 118

530 09 Pardubice

PaedDr. Zdeněk Macl, jednatel

Tel: + 420 466 412 240

E-mail: sekretariat@labskaskola.cz  

Odkazy

http://www.rada-severovychod.cz

http://www.cep-rra.cz/paak

Škola se zapojila do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Průběh projektu

1. program

 

V roce 2010 byl na naší škole vytvořen výukový program na získání dílčí kvalifikace “Příprava teplých pokrmů 65-001-H.”

 

V lednu až březnu 2011  probíhalo na naší škole pilotní ověření vytvořeného výukového programu “Příprava teplých pokrmů 65-001-H”.

2. program

V rámci projektu UNIV 2 Kraje byl vytvořen výukový program “Příprava na podnikání“.  V období  od ledna do května 2012 byl výukový program “Příprava na podnikání” na naší škole pilotně ověřován.

3. program

Od  ledna do května 2012 byl tvořen třetí výukový program “Základy MS OFFICE”.

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

Více na www.univ.cz.

.Název projektu:               Získání dílčí kvalifikace – Příprava teplých pokrmů 65-001-H

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0011

Název prioritní osy:            Další vzdělávání

Název oblasti podpory:      Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Realizátor projektu:           Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Doba realizace projektu:  1. 1. 2011 – 31. 12. 2012

Popis projektu:

V rámci projektu vznikly výukové materiály pro program dalšího vzdělávání Příprava teplých pokrmů 65-001-H. Tyto materiály byly pilotně ověřeny formou prezenčního a distančního studia.

Cílovou skupinou byli účastníci dalšího vzdělávání, osoby s ukončeným minimálně základním vzděláním, osoby, které dosáhly určitého stupně vzdělání a vstoupily na trh práce, osoby vedené v evidenci na úřadu práce, osoby ve věku 16-64 let.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V roce 2011 probíhala aktivita projektu číslo 1, v rámci které byly tvořeny výukové materiály k dílčí kvalifikaci Příprava teplých pokrmů 65-001-H. Bylo nakoupeno technické vybavení pro pilotní ověřování výukových materiálů, a to jak pro praktickou výuku, tak pro výuku teoretickou.

Od ledna 2012 probíhala ve škole 2. aktivita projektu – pilotní ověření výukových materiálů na dílčí kvalifikaci Příprava teplých pokrmů 65-001-H dle předem stanoveného harmonogramu.

Pilotního ověření se účastnilo 8 žen a 2 muži, celkem tedy 10 osob.

Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti projektu Získání dílčí kvalifikace – Příprava teplých pokrmů 65-001-H byly v období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 inovovány výukové materiály. V monitorovacím období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 byl uskutečněn kurz Příprava teplých pokrmů, který zdárně absolvovalo 10 účastníků.

 

V období od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 se ve škole uskutečnil v rámci udržitelnosti projektu další kurz “Získání dílčí kvalifikace — Příprava teplých pokrmů 65-001-H”. Kurz  v rozsahu 100 hodin uspěšně absolvovalo 10 osob. Všichni účastníci získali osvědčení, které jim bylo předáno 9. května 2017.

Od 1. března 2012 je na naší škole realizován projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název prioritní osy:                      Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:                 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:                            Inovace výuky v přírodovědných předmětech

Registrační číslo projektu:            CZ.1.07/1.1.28/01.0018

Cílovou skupinou jsou žáci naší školy oborů  

                                                                   68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
                                                                   65-42-M/01 Hotelnictví
                                                                   65-51-H/01 Kuchař – číšník
                                                                   29-54-H/01 Cukrář

V období  od 1. března do 31. srpna 2012 proběhla klíčová aktivita číslo 1 – Přípravná fáze inovace předmětu Základy přírodních věd. Byly tvořeny výukové materiály na předmět Základy přírodních věd. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky.

Od 1. 9. 2012 probíhá 2. klíčová aktivita – Realizace inovace předmětu Základy přírodních věd, v rámci které jsou při výuce využívány dvě učebny s interaktivní tabulí a jedna počítačová učebna. V hodinách žáci pracují s nově vytvořenými výukovými materiály.

Název projektu:                  EU Peníze SŠ
 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.5.00/34.0141

Doba realizace projektu:      1. února 2012 – 31. ledna 2014

Kontaktní osoba:                  Ing. Radmila Kozohorská, radmila.kozohorska@lhspardubice.cz

Vytvořené výukové materiály jsou k dispozici u pana Karla Jelínka, karel.jelinek@lhspardubice.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ve škole jsou vytvořeny digitální výukové materiály podle těchto šablon:

1)    Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti:
jsou vytvořeny 2 ucelené sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti.

2)     Šablona III/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT: 
je vytvořeno 21 sad po 20 digitálních učebních materiálech.

V současné době jsou již vytvořené materiály využívány ve výuce.

Projekt „O krok napřed“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.28/02.0007

(projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního OP VK 
a spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR)

Realizátor projektu: Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice s. r. o.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014

 

Popis projektu:

 

Projekt „O krok napřed“ navazuje na potřebu podpory rozvoje řemesel na středních odborných školách. Je určen pro studenty realizátora, a to studenty vzdělávacích programů Hotelnictví a cestovní ruch, Cukrář, Kuchař-číšník a Veřejnosprávní činnost.

V rámci projektu budou realizovány následující vzdělávací kurzy:

 

 1. Základy barmanských dovedností

 2. Barmanské dovednosti pro pokročilé

 3. Škola kávy

 4. Vaření české kuchyně

 5. Vaření italské kuchyně

 6. Tajemství vína

 7. Moderní trendy v cukrářské výrobě

 8. Tradiční české výrobky z kynutých těst

 9. Psaní projektů EU

 10. Veřejné zakázky

 

Vzdělávací kurzy byly vybrány po důkladném dotazníkovém šetření, kterého se účastnili vybraní pedagogové školy, studenti školy a také některé organizace spolupracující se žadatelem, které přijímají studenty na praxe, brigády nebo je již zaměstnávají na částečný úvazek. Vybráno bylo celkem 10 kurzů, které měly nejvíce ohlasů.

 

Před zahájením realizace kurzů vytvoří jednotliví odborní lektoři vzdělávací materiály. Pro obor veřejnosprávní to budou za poslední dva jmenované kurzy 2 brožury, pro ostatní obory za prvních osm kurzů bude vytvořeno 8 skript a k tomu 8 videonahrávek. Takto inovativně vytvořené materiály společně s praktickým provedením vzdělávacích aktivit odbornými lektory poslouží k širšímu získání vědomostí a schopností studentů. Pro studenty budou tyto kurzy v rámci projektu zdarma!

 

Výběr studentů zapojených do projektu proběhne na základě projeveného zájmu studentů 
a doporučení ze strany pedagogů odborných předmětů. Pokud dojde k tomu, že bude přihlášeno více osob, než je stanovený počet účastníků na kurz, bude při výběru přihlíženo k dalším kritériím, např. potřebnost absolvování kurzu pro konkrétní vzdělávací obor, účasti na jiných kurzech daného projektu, studijní výsledky v odborných předmětech apod. Každý z kurzů bude ale několikrát opakován, proto pojme větší množství zájemců.

 

Studenti budou velmi aktivně zapojeni v kurzech, prakticky budou s lektory provádět veškeré nácviky činností a pro zdárné ukončení kurzu budou muset prokázat nejen teoretické, ale především praktické schopnosti osvojení si přístupů a naučených postupů. Po úspěšném ukončení jednotlivých vzdělávacích aktivit obdrží studenti osvědčení o absolvování. Získají ale zejména nové znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti, které budou moci dále uplatnit u budoucího zaměstnavatele.

 

Studenti se díky absolvování těchto vzdělávacích kurzů a podpoře zpracovaných materiálů reagujících na aktuální potřeby trhu budou lépe adaptovat na výrazně se měnící trh práce, posílí se jejich konkurenceschopnost, rozvinou svoji iniciativu, kreativitu a v neposlední řadě se povzbudí jejich motivace ve studiu a dalším vzdělávání.

 

Tento projekt pokryje svým obsahem a zaměřením nejdůležitější oblasti potřebné pro rozvoj a konkurenceschopnost studentů. Realizace projektu uspokojí zároveň potřeby budoucích zaměstnavatelů, vyplní mezeru ve vzdělávání řemeslných oborů a programu veřejnosprávní činnosti. Studijní materiály budou nedílnou součástí vzdělávacích kurzů, které podpoří a teoreticky doplní praktické zkušenosti z provedených kurzů.

 

O projektu budou studenti informováni nejen formou propagace v prostorách školy, ale dále informacemi od třídních pedagogů v jednotlivých třídách, dále také na webových stránkách školy 
a informacemi pro rodiče na třídních schůzkách.

 

Jednotlivé vzdělávací kurzy včetně vytvořených materiálů budou po ukončení projektu využívány studenty školy i nadále. Škola po ukončení projektu se zavazuje k provedení minimálně sedmi vzdělávacích kurzů (z uvedených deseti), o které bude největší zájem z řad studentů. Tyto kurzy po ukončení projektu budou již za účastnický poplatek, který pokryje náklady na jejich realizaci.

Název projektu:            Cizí jazyky nám nejsou cizí

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:                         CZ.1.07/1.1.00/56.0917

Doba realizace projektu:         od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Ve škole jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (klíčová aktivita č. 1).  Zakoupena byla 101 kniha a vytvořeny byly dva tematické plány pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016.
 2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (klíčová aktivita č. 3). Stínování se zúčastní celkem 4 pedagogové (dva učitelé německého jazyka, jeden učitel anglického jazyka a jeden učitel matematiky).
 3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (klíčová aktivita č. 4). Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně se zúčastnilo 50 žáků Labské hotelové školy. Všichni žáci úspěšně absolvovali jazykový kurz v rozsahu 9 vyučovacích hodin.