Školní rok 2020/2021 – pravidla pro výuku a hygienická pravidla.

Ochrana zdraví a provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chci Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abych Vás všechny seznámila se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Obecné informace

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření pouze prostřednictvím mimořádných opatření MZd.
 • Soutěže celostátního charakteru nebudou MŠMT vyhlášeny.
 • Zákonní zástupci a zletilí žáci poskytnou třídním učitelům aktuální kontakty při zahájení školního roku.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen a minimalizován.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a bude dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví. O konkrétních opatřeních bude škola zákonné zástupce a žáky informovat.
 • Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se netýká škol.
 • U semaforu 2. stupně pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení.
 • Zakazují se hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně venku, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech. Při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech, je pak zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Hygienická pravidla

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, v hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, není povinnost nosit roušky v učebně.
 • Všechny učebny a ostatní prostory školy budou často intenzivně větrány okny, a to před příchodem žáků, během hodin i přestávek.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeči nebo ručníky na jedno použití.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci pohybují, dezinfikují se i několikrát denně povrchy a předměty (např. kliky dveří, klávesnice, spínače světla…), které používá větší počet osob.
 • Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a zajistí dohled nad nezletilým žákem. Tím bude předcházeno šíření infekčních nemocí.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí následující postupy:

1) v případě příznaků patrných již při příchodu zletilého žáka do školy, nebude tento žák vpuštěn do budovy školy;

2) v případě příznaků patrných již při příchodu nezletilého žáka do školy bude neprodleně informován  zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;

3) pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si žák nasadí roušku a umístí se do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od ostatních přítomných ve škole. V izolaci zůstává žák až do odchodu ze školy. Prostor izolace bude udržovaný, dezinfikovaný a přirozeně větratelný oknem, bude vybaven dezinfekčními prostředky. Současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 • Zletilý žák nebo zákonní zástupci nezletilého žáka mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Při podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (na základě potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
 • Při PCR pozitivním testu žáka nebo zaměstnance školy následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí škole další pokyny a rozhodne o dalších opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce nezletilých žáků.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Školní stravování

 • Škola zajistí v rámci možností oddělení a co nejmenší kontakt různých skupin žáků (rozloží výdej obědů v delším čase).
 • Škola zajistí hygienu a úklid.
 • Dozor ve školní jídelně bude kontrolovat mytí či dezinfekci rukou před vstupem do ŠJ.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej.
 • Cizí strávníci budou mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor. Po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány.

Žáci přijíždějící ze zahraničí

 • Při příjezdu žáků ze zahraničí se vedení školy bude řídit pravidly nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

Cestování do zahraničí

 • Cestování skupin žáků do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

Praktické vyučování

 • Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.

Úplata za vzdělávání

 • Úplata se řídí smlouvou mezi školou a zákonným zástupcem a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (občanský zákoník).

Děkuji, že jste zásady ochrany našich žáků dočetli až sem. Pevně věřím, že společnými silami zvládneme následující školní rok tak, abychom žákům zajistili bezpečné prostředí, ve kterém bude naplňován výchovně vzdělávací proces.

Přeji Vám všem mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.

V Pardubicích dne 19. srpna 2020

Ing. Radmila Kozohorská v.r.

ředitelka školy