Společensky odpovědná škola

Dobrovolně, nad rámec svých povinností, se chceme zavázat ke společensky odpovědnému chování (dále CSR) v rámci svého působení v oblasti školství. Aktivity v rámci CSR chceme realizovat dlouhodobě, zapojit do těchto aktivit všechny zainteresované strany (studenty, rodiče studentů, pedagogické i nepedagogické pracovníky, jednatelé školy, dodavatele zboží a služeb, další důležité stakeholdery, kteří výrazně fungování školy ovlivňují).

V prvním pilíři udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické se zaměřujeme na tyto aktivity:

 • spravedlivé a odpovídající odměňování zaměstnanců – jasná a transparentní pravidla,
 • odmítání korupce – v případě sponzorských darů je výše i využití zpětně doložitelná (např. kopiemi darovacích smluv, vystavení potvrzení o daru, apod.),
 • transparentní využívání státní podpory – formou účetní rozvahy a výroční zprávy,
 • ochrana autorských práv. 

V druhém pilíři udržitelného rozvoje – oblasti sociální se zaměřujeme na tyto aktivity:

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci daná právními předpisy, které jsou pravidelně revidovány,
 • předcházení střetu zájmů – dodržování obecných zásad čestného a slušného chování a jednání (etický kodex),
 • kvalitní pracovní podmínky – snaha o zpříjemnění pracovního prostředí,
 • rozmanitost práce – snižování rizika syndromu vyhoření,
 • zapojení studentů do vybraných aktivit – do soutěží, olympiád, kroužků, kurzů, projektů, apod.,
 • zapojení školy do charitativních projektů, filantropie, spolupráce a věcné dárcovství organizacím poskytujícím sociální služby osobám se ZP, seniorům; např. adopce na dálku, Světluška, apod.
 • soulad pracovního a osobního života zaměstnanců – možnost práce na částečný úvazek, případně nákup zboží od organizací, které zaměstnávají osoby se ZP – náhradní plnění,
 • podpora vzdělávání a profesního růstu zaměstnanců – další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků,
 • uplatňování principů rovných příležitostí pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny (studenti se specifickými potřebami), zároveň podpora nadaných studentů,
 • jistota zaměstnání – pracovní smlouvy na doby neurčité.

Ve třetím pilíři udržitelného rozvoje – oblasti environmentální se zaměřujeme na tyto aktivity:

 • šetrná spotřeba materiálu (např. úsporné využívání papíru, který je používán pro tisk a kopírování – upřednostňování oboustranného tisku; upřednostnění elektronických kopií před papírovými, nákup repasovaných tonerů, apod.,
 • šetrná spotřeba vody, elektrické a tepelné energie (u vytápění – snižování teploty o víkendech či prázdninách s ohledem na vývoj počasí, termoregulační ventily na topení; elektrická energie – standardní režim vypínání tiskáren, kopírek, notebooků a počítačů),
 • třídění a předcházení vzniku odpadů, ekologická likvidace zbytků jídel ze školní jídelny; likvidace nepotřebného vybavení a chemikálií prostřednictvím sběrných dvorů,
 • nákup a používání ekologicky šetrných výrobků a služeb (speciální ekologické čistící a mycí prostředky).